Title Image

Elaboració del pla de formació

Les organitzacions precisen planificar a mitjan termini la seva projecció col·lectiva i la dels seus professionals per aconseguir una coherència entre les seves inversions en formació i la recerca dels objectius.

 

La nostra tasca orienta i defineix temps, costos i resultats per assolir l’eficiència i ajustar les accions formatives a les necessitats específiques plantejades.

 

La inversió en formació és una veritable inversió, i mai un cost, si prèviament s’analitzen les necessitats que cal cobrir, el temps i els recursos òptims, i s’avaluïn, durant i al final del procés,els resultats.

 

La nostra col·laboració s’orienta cap a aquesta direcció, i aconsegueix que l’esquema següent prengui una importància vital en l’inici del procés i asseguri bons resultats.

Detecció de necessitats

 • Millora de llocs actuals
 • Canvis de sistemes organitzatius

Anàlisis de necessitat

 • Polítiques generals
 • Polítiques sectorials i departamentals
 • Priorització de les necessitats

Anàlisis de rendibilitat

 • Estimació del cost de la no satisfació de les necessitats detectades
 • Estimació del cost de les accions a desenvolupar

Disseny

 • Accions continues
 • Accions puntuals
 • Determinació d’objectius de cada acció
 • Anàlisi de costos

Planificació de les accions

 • Determinació del col·lectiu
 • Determinació dels formadors
 • Calendari de l’acció

FORMACIÓ

Avaluació del pla

 • Mesura de resultats